قیمت قفسه انباری | قفسه فلزی | قفسه سازان
021-36658107
قفسه فلزی قفسه سازان


 

ردیف عنوان محصول تعداد طبقه

ارتفاع

(cm)

قیمت

(تومان)

1 قفسه فلزی راک بازویی به طول 100سانتیمتر و عمق 60 سانتیمتر 2 200 1,600,000
2 قفسه فلزی راک بازویی به طول 100سانتیمتر و عمق 60 سانتیمتر 3 200 2,000,000
3 قفسه فلزی راک بازویی به طول 100سانتیمتر و عمق 60 سانتیمتر 4 200 2,400,000
4 قفسه فلزی راک بازویی به طول 150سانتیمتر و عمق 60 سانتیمتر 2 200 2,500,000
5 قفسه فلزی راک بازویی به طول 150سانتیمتر و عمق 60 سانتیمتر 3 200 2,700,000
6 قفسه فلزی راک بازویی به طول 150سانتیمتر و عمق 60 سانتیمتر 4 200 3,100,000
7 قفسه فلزی راک بازویی به طول 200سانتیمتر و عمق 60 سانتیمتر 2 200 2,300,000
8 قفسه فلزی راک بازویی به طول 200سانتیمتر و عمق 60 سانتیمتر 3 200 3,000,000
9 قفسه فلزی راک بازویی به طول 200سانتیمتر و عمق 60 سانتیمتر 4 200 3,800,000
10 قفسه فلزی راک بازویی به طول 200سانتیمتر و عمق 80 سانتیمتر 2 200 2,640,000
11 قفسه فلزی راک بازویی به طول 200سانتیمتر و عمق 80 سانتیمتر 3 200 3,500,000
12 قفسه فلزی راک بازویی به طول 200سانتیمتر و عمق 80 سانتیمتر 4 200 4,400,000
13 قفسه فلزی راک بازویی به طول 150سانتیمتر و عمق 80 سانتیمتر 2 200 2,300,000
14 قفسه فلزی راک بازویی به طول 150سانتیمتر و عمق 80 سانتیمتر 3 200 2,900,000
15 قفسه فلزی راک بازویی به طول 150سانتیمتر و عمق 80 سانتیمتر 4 200 3,550,000
16 قفسه فلزی راک بازویی به طول 100سانتیمتر و عمق 80 سانتیمتر 2 200 1,830,000
17 قفسه فلزی راک بازویی به طول 100سانتیمتر و عمق 80 سانتیمتر 3 200 2,300,000
18 قفسه فلزی راک بازویی به طول 100سانتیمتر و عمق 80 سانتیمتر 4 200 2,800,000
19 قفسه فلزی راک بازویی به طول 100سانتیمتر و عمق 80 سانتیمتر 3 250 2,500,000
20 قفسه فلزی راک بازویی به طول 100سانتیمتر و عمق 80 سانتیمتر 4 250 2,950,000
21 قفسه فلزی راک بازویی به طول 100سانتیمتر و عمق 80 سانتیمتر 5 250 3,400,000
22 قفسه فلزی راک بازویی به طول 150سانتیمتر و عمق 80 سانتیمتر 3 250 3,100,000
23 قفسه فلزی راک بازویی به طول 150سانتیمتر و عمق 80 سانتیمتر 4 250 3,750,000
24 قفسه فلزی راک بازویی به طول 150سانتیمتر و عمق 80 سانتیمتر 5 250 4,400,000
25 قفسه فلزی راک بازویی به طول 200سانتیمتر و عمق 80 سانتیمتر 3 250 3,700,000
26 قفسه فلزی راک بازویی به طول 200سانتیمتر و عمق 80 سانتیمتر 4 250 4,600,000
27 قفسه فلزی راک بازویی به طول 200سانتیمتر و عمق 80 سانتیمتر 5 250 5,500,000
28 قفسه فلزی راک بازویی به طول 200سانتیمتر و عمق 60 سانتیمتر 3 250 3,200,000
29 قفسه فلزی راک بازویی به طول 200سانتیمتر و عمق 60 سانتیمتر 4 250 4,000,000
30 قفسه فلزی راک بازویی به طول 200سانتیمتر و عمق 60 سانتیمتر 5 250 4,700,000
31 قفسه فلزی راک بازویی به طول 150سانتیمتر و عمق 60 سانتیمتر 3 250 2,700,000
32 قفسه فلزی راک بازویی به طول 150سانتیمتر و عمق 60 سانتیمتر 4 250 3,300,000
33 قفسه فلزی راک بازویی به طول 150سانتیمتر و عمق 60 سانتیمتر 5 250 3,800,000
34 قفسه فلزی راک بازویی به طول 100سانتیمتر و عمق 60 سانتیمتر 3 250 2,200,000
35 قفسه فلزی راک بازویی به طول 100سانتیمتر و عمق 60 سانتیمتر 4 250 2,550,000
36 قفسه فلزی راک بازویی به طول 100سانتیمتر و عمق 60 سانتیمتر 5 300 2,950,000
37 قفسه فلزی راک بازویی به طول 100سانتیمتر و عمق 60 سانتیمتر 4 300 2,900,000
38 قفسه فلزی راک بازویی به طول 100سانتیمتر و عمق 60 سانتیمتر 5 300 3,300,000
39 قفسه فلزی راک بازویی به طول 100سانتیمتر و عمق 60 سانتیمتر 6 300 3,700,000
40 قفسه فلزی راک بازویی به طول 150سانتیمتر و عمق 60 سانتیمتر 4 300 3,600,000
41 قفسه فلزی راک بازویی به طول 150سانتیمتر و عمق 60 سانتیمتر 5 300 4,200,000
42 قفسه فلزی راک بازویی به طول 150سانتیمتر و عمق 60 سانتیمتر 6 300 4,700,000
43 قفسه فلزی راک بازویی به طول 200سانتیمتر و عمق 60 سانتیمتر 4 300 4,300,000
44 قفسه فلزی راک بازویی به طول 200سانتیمتر و عمق 60 سانتیمتر 5 300 5,000,000
45 قفسه فلزی راک بازویی به طول 200سانتیمتر و عمق 60 سانتیمتر 6 300 5,800,000
46 قفسه فلزی راک بازویی به طول 200سانتیمتر و عمق 80 سانتیمتر 4 300 4,900,000
47 قفسه فلزی راک بازویی به طول 200سانتیمتر و عمق 80 سانتیمتر 5 300 5,800,000
48 قفسه فلزی راک بازویی به طول 200سانتیمتر و عمق 80 سانتیمتر 6 300 6,600,000
49 قفسه فلزی راک بازویی به طول 150سانتیمتر و عمق 80 سانتیمتر 4 300 4,000,000
50 قفسه فلزی راک بازویی به طول 150سانتیمتر و عمق 80 سانتیمتر 5 300 4,700,000
51 قفسه فلزی راک بازویی به طول 150سانتیمتر و عمق 80 سانتیمتر 6 300 5,500,000
52 قفسه فلزی راک بازویی به طول 100سانتیمتر و عمق 80 سانتیمتر 4 300 3,300,000
53 قفسه فلزی راک بازویی به طول 100سانتیمتر و عمق 80 سانتیمتر 5 300 3,700,000
54 قفسه فلزی راک بازویی به طول 100سانتیمتر و عمق 80 سانتیمتر 6 300 4,150,000

 

قفسه فلزی

سفارش از طریق واتساپ