قیمت قفسه پیچ و مهره ای | قیمت قفسه طوسی | قفسه سازان
021-36658107
قفسه فلزی قفسه سازان


 

ردیف عنوان محصول تعداد طبقه طول (cm) عمق (cm) ارتفاع (cm) قیمت (تومان)
1 قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول60عمق30 سانتیمتر 3 60 30 200 410,000
2 قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول60عمق30 سانتیمتر 4 60 30 200 470,000
3 قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول60عمق30 سانتیمتر 5 60 30 200 550,000
4 قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول60عمق30 سانتیمتر 6 60 30 200 600,000
5 قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 60 عمق 40 سانتیمتر 3 60 40 200 455,000
6 قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 60 عمق 40 سانتیمتر 4 60 40 200 540,000
7 قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 60 عمق 40 سانتیمتر 5 60 40 200 610,000
8 قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 60 عمق 40 سانتیمتر 6 60 40 200 690,000
9 قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 60 عمق 50 سانتیمتر 3 60 50 200 490,000
10 قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 60 عمق 50 سانتیمتر 4 60 50 200 580,000
11 قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 60 عمق 50 سانتیمتر 5 60 50 200 670,000
12 قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 60 عمق 50 سانتیمتر 6 60 50 200 750,000
13 قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 95 عمق 30 سانتیمتر 3 95 30 200 510,000
14 قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 95 عمق 30 سانتیمتر 4 95 30 200 600,000
15 قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 95 عمق 30 سانتیمتر 5 95 30 200 690,000
16 قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 95 عمق 30 سانتیمتر 6 95 30 200 790,000
17 قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 80 عمق 30 سانتیمتر 3 80 30 200 465,000
18 قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 80 عمق 30 سانتیمتر 4 80 30 200 550,000
19 قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 80 عمق 30 سانتیمتر 5 80 30 200 630,000
20 قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 80 عمق 30 سانتیمتر 6 80 30 200 710,000
21 قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 70 عمق 30 سانتیمتر 3 70 30 200 435,000
22 قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 70 عمق 30 سانتیمتر 4 70 30 200 510,000
23 قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 70 عمق 30 سانتیمتر 5 70 30 200 580,000
24 قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 70 عمق 30 سانتیمتر 6 70 30 200 650,000
25 قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 95 عمق 40 سانتیمتر 3 95 40 200 570,000
26 قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 95 عمق 40 سانتیمتر 4 95 40 200 690,000
27 قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 95 عمق 40 سانتیمتر 5 95 40 200 810,000
28 قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 95 عمق 40 سانتیمتر 6 95 40 200 930,000
29 قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 80 عمق 40 سانتیمتر 3 80 40 200 530,000
30 قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 80 عمق 40 سانتیمتر 4 80 40 200 625,000
31 قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 80 عمق 40 سانتیمتر 5 80 40 200 730,000
32 قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 80 عمق 40 سانتیمتر 6 80 40 200 830,000
33 قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 70 عمق 40 سانتیمتر 3 70 40 200 480,000
34 قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 70 عمق 40 سانتیمتر 4 70 40 200 580,000
35 قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 70 عمق 40 سانتیمتر 5 70 40 200 665,000
36 قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 70 عمق 40 سانتیمتر 6 70 40 200 755,000
37 قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 70 عمق 50 سانتیمتر 3 70 50 200 540,000
38 قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 70 عمق 50 سانتیمتر 4 70 50 200 650,000
39 قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 70 عمق 50 سانتیمتر 5 70 50 200 750,000
40 قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 70 عمق 50 سانتیمتر 6 70 50 200 870,000
41 قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 80 عمق 50 سانتیمتر 3 80 50 200 585,000
42 قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 80 عمق 50 سانتیمتر 4 80 50 200 710,000
43 قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 80 عمق 50 سانتیمتر 5 80 50 200 830,000
44 قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 80 عمق 50 سانتیمتر 6 80 50 200 950,000
45 قفسه پیچ و مهره ای انباری طول 95 عمق 50 سانتیمتر 3 95 50 200 650,000
46 قفسه پیچ و مهره ای انباری طول 95 عمق 50 سانتیمتر 4 95 50 200 780,000
47 قفسه پیچ و مهره ای انباری طول 95 عمق 50 سانتیمتر 5 95 50 200 950,000
48 قفسه پیچ و مهره ای انباری طول 95 عمق 50 سانتیمتر 6 95 50 200 1,060,000
49 قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 95 عمق 60 سانتیمتر 3 95 60 200 720,000
50 قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 95 عمق 60 سانتیمتر 4 95 60 200 880,000
51 قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 95 عمق 60 سانتیمتر 5 95 60 200 1,050,000
52 قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 95 عمق 60 سانتیمتر 6 95 60 200 1,200,000
53 قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 80 عمق 60 سانتیمتر 3 80 60 200 650,000
54 قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 80 عمق 60 سانتیمتر 4 80 60 200 780,000
55 قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 80 عمق 60 سانتیمتر 5 80 60 200 930,000
56 قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 80 عمق 60 سانتیمتر 6 80 60 200 1,060,000
57 قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 70 عمق 60 سانتیمتر 3 70 60 200 600,000
58 قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 70 عمق 60 سانتیمتر 4 70 60 200 720,000
59 قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 70 عمق 60 سانتیمتر 5 70 60 200 850,000
60 قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 70 عمق 60 سانتیمتر 6 70 60 200 970,000
61 قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 70عمق 60 سانتیمتر 4 70 60 250 780,000
62 قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 70عمق 60 سانتیمتر 5 70 60 250 895,000
63 قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 70عمق 60 سانتیمتر 6 70 60 250 1,020,000
64 قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 70 عمق 60 سانتیمتر 7 70 60 250 1,150,000
65 قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 80 عمق 60 سانتیمتر 4 80 60 250 840,000
66 قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 80 عمق 60 سانتیمتر 5 80 60 250 980,000
67 قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 80 عمق 60 سانتیمتر 6 80 60 250 1,120,000
68 قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 80 عمق 60 سانتیمتر 7 80 60 250 1,250,000
69 قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 95 عمق 60  سانتیمتر 4 95 60 250 940,000
70 قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 95 عمق 60  سانتیمتر 5 95 60 250 1,100,000
71 قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 95 عمق 60  سانتیمتر 6 95 60 250 1,260,000
72 قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 95 عمق 60  سانتیمتر 7 95 60 250 1,420,000
73 قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 95 عمق 50 سانتیمتر 4 95 50 250 850,000
74 قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 95 عمق 50 سانتیمتر 5 95 50 250 980,000
75 قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 95 عمق 50 سانتیمتر 6 95 50 250 1,130,000
76 قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 95 عمق 50 سانتیمتر 7 95 50 250 1,270,000
77 قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول80 عمق50 سانتیمتر 4 80 50 250 760,000
78 قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول80 عمق50 سانتیمتر 5 80 50 250 890,000
79 قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول80 عمق50 سانتیمتر 6 80 50 250 1,000,000
80 قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول80 عمق50 سانتیمتر 7 80 50 250 1,200,000
81 قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 70 عمق 50 سانتیمتر 4 70 50 250 710,000
82 قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 70 عمق 50 سانتیمتر 5 70 50 250 820,000
83 قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 70 عمق 50 سانتیمتر 6 70 50 250 930,000
84 قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 70 عمق 50 سانتیمتر 7 70 50 250 1,050,000
85 قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول60 عمق 50 سانتیمتر 4 60 50 250 650,000
86 قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول60 عمق 50 سانتیمتر 5 60 50 250 720,000
87 قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول60 عمق 50 سانتیمتر 6 60 50 250 810,000
88 قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول60 عمق 50 سانتیمتر 7 60 50 250 900,000
89 قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 60 عمق 40 سانتیمتر 4 60 40 250 580,000
90 قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 60 عمق 40 سانتیمتر 5 60 40 250 665,000
91 قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 60 عمق 40 سانتیمتر 6 60 40 250 750,000
92 قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 60 عمق 40 سانتیمتر 7 60 40 250 820,000
93 قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 70 عمق 40 سانتیمتر 4 70 40 250 640,000
94 قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 70 عمق 40 سانتیمتر 5 70 40 250 720,000
95 قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 70 عمق 40 سانتیمتر 6 70 40 250 820,000
96 قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 70 عمق 40 سانتیمتر 7 70 40 250 900,000
97 قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 80 عمق 40 سانتیمتر 4 80 40 250 690,000
98 قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 80 عمق 40 سانتیمتر 5 80 40 250 780,000
99 قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 80 عمق 40 سانتیمتر 6 80 40 250 890,000
100 قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 80 عمق 40 سانتیمتر 7 80 40 250 980,000
101 قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 95 عمق 40 سانتیمتر 4 95 40 250 750,000
102 قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 95 عمق 40 سانتیمتر 5 95 40 250 870,000
103 قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 95 عمق 40 سانتیمتر 6 95 40 250 980,000
104 قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 95 عمق 40 سانتیمتر 7 95 40 250 1,100,000
105 قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 95 عمق 30 سانتیمتر 4 95 30 250 650,000
106 قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 95 عمق 30 سانتیمتر 5 95 30 250 750,000
107 قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 95 عمق 30 سانتیمتر 6 95 30 250 840,000
108 قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 95 عمق 30 سانتیمتر 7 95 30 250 940,000
109 قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول80 عمق 30 سانتیمتر 4 80 30 250 580,000
110 قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول80 عمق 30 سانتیمتر 5 80 30 250 690,000
111 قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول80 عمق 30 سانتیمتر 6 80 30 250 770,000
112 قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول80 عمق 30 سانتیمتر 7 80 30 250 850,000
113 قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 70 عمق 30 سانتیمتر 4 70 30 250 570,000
114 قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 70 عمق 30 سانتیمتر 5 70 30 250 640,000
115 قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 70 عمق 30 سانتیمتر 6 70 30 250 710,000
116 قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 70 عمق 30 سانتیمتر 7 70 30 250 780,000
117 قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 60 عمق 30 سانتیمتر 4 60 30 250 530,000
118 قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 60 عمق 30 سانتیمتر 5 60 30 250 600,000
119 قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 60 عمق 30 سانتیمتر 6 60 30 250 650,000
120 قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 60 عمق 30 سانتیمتر 7 60 30 250 720,000
121 قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 60 عمق 30 سانتیمتر 5 60 30 300 650,000
122 قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 60 عمق 30 سانتیمتر 6 60 30 300 710,000
123 قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 60 عمق 30 سانتیمتر 7 60 30 300 780,000
124 قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 60 عمق 30 سانتیمتر 8 60 30 300 840,000
125 قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 70 عمق 30 سانتیمتر 5 70 30 300 700,000
126 قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 70 عمق 30 سانتیمتر 6 70 30 300 760,000
127 قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 70 عمق 30 سانتیمتر 7 70 30 300 840,000
128 قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 70 عمق 30 سانتیمتر 8 70 30 300 900,000
129 قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 80 عمق 30 سانتیمتر 5 80 30 300 740,000
130 قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 80 عمق 30 سانتیمتر 6 80 30 300 820,000
131 قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 80 عمق 30 سانتیمتر 7 80 30 300 900,000
132 قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 80 عمق 30 سانتیمتر 8 80 30 300 980,000
133 قفسه پیچ و مهره ای انباری یه طول 95 عمق 30 سانتیمتر 5 95 30 300 800,000
134 قفسه پیچ و مهره ای انباری یه طول 95 عمق 30 سانتیمتر 6 95 30 300 895,000
135 قفسه پیچ و مهره ای انباری یه طول 95 عمق 30 سانتیمتر 7 95 30 300 990,000
136 قفسه پیچ و مهره ای انباری یه طول 95 عمق 30 سانتیمتر 8 95 30 300 1,100,000
137 قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 95 عمق 40 سانتیمتر 5 95 40 300 930,000
138 قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 95 عمق 40 سانتیمتر 6 95 40 300 1,040,000
139 قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 95 عمق 40 سانتیمتر 7 95 40 300 1,200,000
140 قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 95 عمق 40 سانتیمتر 8 95 40 300 1,300,000
141 قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 80 عمق 40 سانتیمتر 5 80 40 300 840,000
142 قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 80 عمق 40 سانتیمتر 6 80 40 300 940,000
143 قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 80 عمق 40 سانتیمتر 7 80 40 300 1,040,000
144 قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 80 عمق 40 سانتیمتر 8 80 40 300 1,140,000
145 قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 70 عمق 40 سانتیمتر 5 70 40 300 780,000
146 قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 70 عمق 40 سانتیمتر 6 70 40 300 860,000
147 قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 70 عمق 40 سانتیمتر 7 70 40 300 950,000
148 قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 70 عمق 40 سانتیمتر 8 70 40 300 1,050,000
149 قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 60 عمق 40 سانتیمتر 5 60 40 300 730,000
150 قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 60 عمق 40 سانتیمتر 6 60 40 300 800,000
151 قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 60 عمق 40 سانتیمتر 7 60 40 300 880,000
152 قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 60 عمق 40 سانتیمتر 8 60 40 300 950,000
153 قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 60 عمق 50 سانتیمتر 5 60 50 300 780,000
154 قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 60 عمق 50 سانتیمتر 6 60 50 300 865,000
155 قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 60 عمق 50 سانتیمتر 7 60 50 300 952,000
156 قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 60 عمق 50 سانتیمتر 8 60 50 300 1,050,000
157 قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 70 عمق 50 سانتیمتر 5 70 50 300 880,000
158 قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 70 عمق 50 سانتیمتر 6 70 50 300 980,000
159 قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 70 عمق 50 سانتیمتر 7 70 50 300 1,090,000
160 قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 70 عمق 50 سانتیمتر 8 70 50 300 1,200,000
161 قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 80 عمق 50 سانتیمتر 5 80 50 300 950,000
162 قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 80 عمق 50 سانتیمتر 6 80 50 300 1,070,000
163 قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 80 عمق 50 سانتیمتر 7 80 50 300 1,200,000
164 قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 80 عمق 50 سانتیمتر 8 80 50 300 1,300,000
165 قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 95 عمق 50 سانتیمتر 5 95 50 300 1,040,000
166 قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 95 عمق 50 سانتیمتر 6 95 50 300 1,180,000
167 قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 95 عمق 50 سانتیمتر 7 95 50 300 1,300,000
168 قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 95 عمق 50 سانتیمتر 8 95 50 300 1,500,000
169 قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 95 عمق 60 سانتیمتر 5 95 60 300 1,150,000
170 قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 95 عمق 60 سانتیمتر 6 95 60 300 1,300,000
171 قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 95 عمق 60 سانتیمتر 7 95 60 300 1,490,000
172 قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 95 عمق 60 سانتیمتر 8 95 60 300 1,650,000
173 قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 80 عمق 60 سانتیمتر 5 80 60 300 1,050,000
174 قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 80 عمق 60 سانتیمتر 6 80 60 300 1,180,000
175 قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 80 عمق 60 سانتیمتر 7 80 60 300 1,300,000
176 قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 80 عمق 60 سانتیمتر 8 80 60 300 1,450,000
177 قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 70 عمق 60 سانتیمتر 5 70 60 300 950,000
178 قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 70 عمق 60 سانتیمتر 6 70 60 300 1,090,000
179 قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 70 عمق 60 سانتیمتر 7 70 60 300 1,200,000
180 قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 70 عمق 60 سانتیمتر 8 70 60 300 1,340,000
181 قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 95 عمق 30 سانتیمتر 2 95 30 150 350,000
182 قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 95 عمق 30 سانتیمتر 3 95 30 150 440,000
183 قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 95 عمق 30 سانتیمتر 4 95 30 150 530,000
184 قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 95 عمق 30 سانتیمتر 5 95 30 150 620,000
185 قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 95 عمق 40 سانتیمتر 2 95 40 150 340,000
186 قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 95 عمق 40 سانتیمتر 3 95 40 150 500,000
187 قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 95 عمق 40 سانتیمتر 4 95 40 150 610,000
188 قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 95 عمق 40 سانتیمتر 5 95 40 150 720,000
189 قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 95 عمق 50 سانتیمتر 2 95 50 150 440,000
190 قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 95 عمق 50 سانتیمتر 3 95 50 150 580,000
191 قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 95 عمق 50 سانتیمتر 4 95 50 150 710,000
192 قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 95 عمق 50 سانتیمتر 5 95 50 150 850,000
193 قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 95 عمق 60 سانتیمتر 2 95 60 150 490,000
194 قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 95 عمق 60 سانتیمتر 3 95 60 150 650,000
195 قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 95 عمق 60 سانتیمتر 4 95 60 150 800,000
196 قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 95 عمق 60 سانتیمتر 5 95 60 150 970,000
197 قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 80 عمق 30 سانتیمتر 2 80 30 150 320,000
198 قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 80 عمق 30 سانتیمتر 3 80 30 150 400,000
199 قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 80 عمق 30 سانتیمتر 4 80 30 150 480,000
200 قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 80 عمق 30 سانتیمتر 5 80 30 150 550,000
201 قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 80 عمق 40 سانتیمتر 2 80 40 150 380,000
202 قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 80 عمق 40 سانتیمتر 3 80 40 150 460,000
203 قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 80 عمق 40 سانتیمتر 4 80 40 150 550,000
204 قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 80 عمق 40 سانتیمتر 5 80 40 150 650,000
205 قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 80 عمق 50 سانتیمتر 2 80 50 150 410,000
206 قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 80 عمق 50 سانتیمتر 3 80 50 150 530,000
207 قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 80 عمق 50 سانتیمتر 4 80 50 150 650,000
208 قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 80 عمق 50 سانتیمتر 5 80 50 150 760,000
209 قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 80 عمق 60 سانتیمتر 2 80 60 150 440,000
210 قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 80 عمق 60 سانتیمتر 3 80 60 150 570,000
211 قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 80 عمق 60 سانتیمتر 4 80 60 150 700,000
212 قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 80 عمق 60 سانتیمتر 5 80 60 150 850,000
213 قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 70 عمق 30 سانتیمتر 2 70 30 150 300,000
214 قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 70 عمق 30 سانتیمتر 3 70 30 150 370,000
215 قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 70 عمق 30 سانتیمتر 4 70 30 150 450,000
216 قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 70 عمق 30 سانتیمتر 5 70 30 150 500,000
217 قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 70 عمق 40 سانتیمتر 2 70 40 150 340,000
218 قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 70 عمق 40 سانتیمتر 3 70 40 150 430,000
219 قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 70 عمق 40 سانتیمتر 4 70 40 150 510,000
220 قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 70 عمق 40 سانتیمتر 5 70 40 150 590,000
221 قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 70 عمق 50 سانتیمتر 2 70 50 150 370,000
222 قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 70 عمق 50 سانتیمتر 3 70 50 150 470,000
223 قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 70 عمق 50 سانتیمتر 4 70 50 150 570,000
224 قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 70 عمق 50 سانتیمتر 5 70 50 150 670,000
225 قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 60 عمق 30 سانتیمتر 2 60 30 150 290,000
226 قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 60 عمق 30 سانتیمتر 3 60 30 150 350,000
227 قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 60 عمق 30 سانتیمتر 4 60 30 150 400,000
228 قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 60 عمق 30 سانتیمتر 5 60 30 150 470,000
229 قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 60 عمق 40 سانتیمتر 2 60 40 150 300,000
230 قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 60 عمق 40 سانتیمتر 3 60 40 150 400,000
231 قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 60 عمق 40 سانتیمتر 4 60 40 150 470,000
232 قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 60 عمق 40 سانتیمتر 5 60 40 150 550,000
233 قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 60 عمق 50 سانتیمتر 2 60 50 150 350,000
234 قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 60 عمق 50 سانتیمتر 3 60 50 150 440,000
235 قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 60 عمق 50 سانتیمتر 4 60 50 150 620,000
236 قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 60 عمق 50 سانتیمتر 5 60 50 150 700,000

 

قفسه فلزی

سفارش از طریق واتساپ